Regulamin

1. WPROWADZENIE

Regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy
ATUT TRAINING CENTER – Strzelnica Taktyczna w Mochnaczce Wyżnej

ATUT TRAINING CENTER Maciej Halczak z siedzibą w Krynicy – Zdroju przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 163a, 33-380 Krynica-Zdrój NIP 734-317-46-77 niniejszym ustala tekst regulaminu strzelnicy zlokalizowanej w miejscowości Mochnaczka Wyżna na działce nr 231 gmina Krynica-Zdrój
Regulamin sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r., w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18. Poz. 234 z późn. zm.).

rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy
Strzelanie może odbywać się:
 1. z broni palnej: sportowej, myśliwskiej, gazowej, alarmowej i bojowej, na którą może być  wydane pozwolenie (§ 3 do § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 19,poz.240, ze zm.))
 2. z indywidualnej broni strzeleckiej – znajdującej się na wyposażeniu formacji uzbrojonych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Służba Celna, Agencje Ochrony, Służb Ochrony Państwa, Straż Leśna itp.)
 3. Strzelanie z broni określonej w ust.1 może odbywać się pod warunkiem
  1. uzyskania zgody Zarządcy obiektu,
  2. przestrzegania niniejszego regulaminu,
  3. wywieszenia na maszcie flagi sygnałowej czerwonej,
  4. nadzorowania przez prowadzącego strzelanie lub sędziego głównego zawodówposiadających  stosowne uprawnienia.
 4. „Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego, oraz uzyskała stosowne uprawnienia.
 5. Sędzią głównym zawodów może być osoba posiadająca licencję sędziego.
 6. Ilekroć dalej jest mowa o „prowadzącym strzelanie” rozumie się także sędziego głównego zawodów.
prowadzący strzelanie
 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń, oraz numer i rodzaj dokumentu, na podstawie którego stwierdzono ich tożsamość, o ile tych osobiście nie zna,
  3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 4. jeżeli w obrębie strzelnicy jednoczenie lub naprzemiennie strzelania prowadzi kilku prowadzących strzelanie, wyznaczają oni spośród siebie, jednego, który pełni obowiązki koordynatora. Do obowiązków koordynatora należy koncepcja prawidłowego wykorzystania strzelnicy, w szczególności zachowanie warunków bezpieczeństwa.
NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ
 1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią bez zgody prowadzącego strzelanie,
 2. używania lub dotykania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
 4. Pozostawiania broni lub amunicji na stanowisku strzeleckim lub w jego obrębie bez nadzoru.
NA  STRZELNICY,W MIEJSCU WIDOCZNYM UMIESZCZA SIĘ
 1. regulamin strzelnicy,
 2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
  1. stanowisk strzeleckich,
  2. punktu sanitarnego,
  3. dróg ewakuacji,
  4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
 4. wykaz sygnałów alarmowych,
 5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej 999, 112,
 6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący strzelanie lub korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
rOZDZIAŁ 2
SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ
 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi odrębny regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią rozładowaną.
 7. Dzieci oraz nieletni mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
 9. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
rOZDZIAŁ 3
SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY
 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie lub linie ognia bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich lub innych postaw przewidzianych do danego rodzaju strzelań.
 4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci oraz nieletni mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Poprzez definicję pobytu na strzelnicy rozumie się tylko i wyłącznie pobyt kiedy prowadzone jest strzelanie
 9. Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
ROZDZIAŁ 4
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
 1. Zaleca się by osoby korzystające ze strzelnicy we własnym doborze pojętym interesie używały ochronników słuchu i wzroku.
 2. Za wyznaczenie stanowisk strzeleckich oraz linii otwarcia ognia odpowiada prowadzący strzelanie.
 3. W zależności od rodzaju realizowanego strzelania, prowadzący strzelanie wyznacza miejsce lub obszar z którego jest prowadzone strzelanie dynamiczne lub w ruchu, z którego można ostrzeliwać cele. Prowadzący strzelanie wyznacza i wskazuje kąty bezpieczeństwa ostrzału celów. Przedmiotowa strzelnica posiada zmienną i ruchomą linię otwarcia ognia oraz zróżnicowaną liczbę stanowisk w zależności od rodzaju prowadzonego strzelania.
 4. Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelań: taktycznych, dynamicznych, szkoleniowych, sportowych, komercyjnych i rekreacyjnych.
 5. Zadania realizowane na strzelnicy to: nauka strzelania, doskonalenie umiejętności strzeleckich, podnoszenie kultury strzeleckiej, różne formy spotkań strzeleckich, przestrzeliwanie broni.
 6. Książkę pobytu na strzelnicy zabezpiecza i prowadzi firma ATUT TRAINING CENTER, natomiast wpisów ewidencyjnych z pobytu na strzelnicy każdorazowo dokonuje prowadzący strzelanie.
 7. Za prawidłowe wyposażenie i oznakowanie strzelnicy każdorazowo odpowiada prowadzący strzelanie.
 8. Ze strzelnicy może korzystać każda osoba pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia jednak tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody firmy ATUT TRAINING CENTER.
 9. Przed rozpoczęciem strzelania konieczne jest upewnienie się czy w rejonie celowania nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na prowadzącym strzelanie.
 10. Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
 11. Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej, odkładania broni załadowanej.
 12. Zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej, szczególnie niebezpiecznej oraz amunicji uszkodzonej. Nie zaliczając do tego pkt. amunicji smugowej i antyrykoszetowej na której używanie trzeba uzyskać zgodę od zarządcy strzelnicy/obiektu.
 13. Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa – na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowe sprecyzowane w regulaminie osi, regulaminach poszczególnych zawodów, konkurencji sportowych i myśliwskich.
 14. Osoby korzystające ze strzelnicy oraz osoby im towarzyszące obowiązane są do okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych zamieszczanych w książce rejestru pobytu na strzelnicy na wezwanie prowadzącego strzelanie oraz prowadzący strzelanie może odmówić możliwości korzystania ze strzelnicy wobec konkretnej osoby lub grupy osób jeśli uzna, że osoby te z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować powstanie zagrożenia. Decyzja ta jest decyzją subiektywną i autonomiczną prowadzącego strzelanie. Decyzja ta jest decyzją ostateczną.
 15. Osoba korzystająca ze strzelnicy, nie stosując się do zasad określonych w regulaminie ponosi wszelką odpowiedzialność za wyrządzone szkody

ATUT TRAINING CENTER
Halczak Maciej

 

 

Facebook